Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Na een bewogen jaar ...

HGSG 50 jaar !

null


Op zondag 12 november laatstleden heeft de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep het feestjaar naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum afgesloten.

Met 10 activiteiten op de kalender was het een bewogen jaar, waarin er door onze vrijwilligers voortdurend werd gewerkt om de evenementen tijdig klaar te krijgen en onze bezoekers te mogen ontvangen en te woord te staan.

Met fierheid kunnen we dan ook zeggen dat we na 50 jaar nog steeds springlevend zijn!

Graag geven we u een overzicht van onze 'voornemens' voor het nieuwe jaar 2024.Vooreerst willen we u de doelstellingen in herinnering brengen, die bij het oprichten van onze vereniging werden geformuleerd

Recent werden de statuten van onze vereniging - na 50 jaar - opgefrist, maar de inhoud van artikel 4 met die doeleinden bleven onveranderd:

"De HGSG stelt zich tot doel het bestuderen, opsporen, verzamelen, bewaren en bekend maken van de geschied- en heemkundige aspecten van het grondgebied van de gemeente Hoeselt en van haar naaste omgeving, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doeleinden zoals de uitgave en verspreiding van publicaties, de organisatie van lezingen, studiedagen, werksessies , gidsbeurten en tentoonstellingen."


In die geest blijven we verder werken.

null


In 2023 kregen we 40 vragen van sympathisanten, studenten, overheden en mensen met een prangende vraag over iets uit het verleden van en in Hoeselt. We hebben deze vragen behartigd, onderzocht en in ongeveer 80% van de gevallen konden wij een bevredigend antwoord geven.
Op de andere vragen moesten we helaas het antwoord schuldig blijven.

Voor het jaar 2024 zijn er volgende evenementen op de agenda gezet:

- Erfgoeddag op zondag 21 april
- Open Kerkdag in de Sint Brixiuskerk van Schalkhoven op zondag 2 juni
- Open Monumentendag op zondag 8 september

Voorts zijn er nog volgende plannen en projecten, die op stapel liggen:
- nieuwe artikels op onze website
- het programmeren van enkele nieuwe causerieŽn of voordrachten;
- het beantwoorden van uw vele vragen;
- opzoekingen voor een nieuwe publicatie over Wereldoorlog II in Groot Hoeselt;

Een project dat ons binnen een jaar ter harte zal gaan is de fusie van onze gemeente en de naburige stad Bilzen.

Een aantal straatnamen, die zowel in Bilzen als in Hoeselt dubbel werden, zouden moeten herbenoemd worden. Voor Hoeselt moesten een 30-tal straatnamen herbenoemd worden.
Wij werden als erfgoedvereniging vorig jaar aangezocht om voor deze straten een naam te zoeken, die een historisch aanknopingspunt heeft.

Onze samenwerking met de Bilzerse heemkringen bestaat al decennialang.

In een gezamenlijke werkgroep wordt momenteel een tentoonstelling voorbereid over de “Atlas der Buurtwegen” uit 1841, waarin de exemplaren van alle dorpen uit de nieuwe fusiestad zullen aan bod komen en uit ieder van die woonkernen een detail zal worden uitgelicht.
Afspraak in bibliotheek ‘De Kimpel’ te Bilzen in de maand maart van dit jaar !
We houden u op de hoogte.

Wanneer het samengaan van de twee gemeenten een feit zal zijn in de nieuwe fusiestad "Bilzen - Hoeselt" zal de zorg en het bewaren van hete erfgoed van Hoeselt en al zijn deelgemeenten onze absolute prioriteit blijven !


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be